Wybrane realizacje - Zarządzanie projektami

Budowa e-Administracji Urzędu Gminy w Karczmiskach oraz jednostkach podległych.

Pełnienie obowiązków Menadżera Projektu „Budowa e-Administracji Urzędu Gminy w Karczmiskach oraz jednostkach podległych”.

Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów.

Zarządzanie projektem „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4, Społeczeństwo Informacyjne. W ramach zadania przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, przeprowadzono postępowanie przetargowe, koordynowano i weryfikowano realizację poszczególnych etapów projektu, przygotowywano wnioski sprawozdawczo-rozliczeniowe. Wartość projektu ponad 2 mln złotych.

Pracownie komputerowe dla szkół.

Zarządzanie projektem celowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego wykonanie dedykowanej sieci komputerowej i integracji sprzętu w 1022 placówkach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Działania wykonane w ramach ORTI K.Boś, P.P. Przybyła, J.Rycerz Sp.J. Zakres prac: prowadzenie biura projektu, przygotowanie materiałów informacyjnych, organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych, organizacja dostaw sprzętu komputerowego, organizacja i nadzór prac ekip wykonawczych, przygotowanie i uruchomienie dedykowanej interaktywnej platformy internetowej. Całkowita wartość projektu 49,5 mln złotych.

E-Powiat Włodawski.

Doradztwo technologiczne i zarządzanie projektem „E-Powiat Włodawski” o wartości ponad 5 mln zł, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4, Społeczeństwo Informacyjne.  Zakres prac to między innymi: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, weryfikacja wykonania poszczególnych etapów projektu, przygotowanie wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych.

Pracownie komputerowe dla szkół.

Zarządzanie projektem celowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego wykonanie dedykowanej sieci komputerowej i integracji sprzętu w 1048 placówkach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Działania wykonane w ramach ORTI K.Boś, P.P. Przybyła, J.Rycerz Sp.J. Zakres prac: prowadzenie biura projektu, przygotowanie materiałów informacyjnych, organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych, organizacja dostaw sprzętu komputerowego, organizacja i nadzór prac ekip wykonawczych, przygotowanie i uruchomienie dedykowanej interaktywnej platformy internetowej. Całkowita wartość projektu 48,5 mln złotych.

Nowe technologie -  lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim.

Zarządzanie projektem „Nowe technologie -  lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim” o wartości ponad 5 mln złotych, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4, Społeczeństwo Informacyjne Zakres prac to między innymi: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, weryfikacja wykonania poszczególnych etapów projektu, przygotowanie wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych.

Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego” o wartości 2.460.100 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk

Doradztwo technologiczne i wsparcie w zakresie zarządzania projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacynego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne. W ramach umowy zrealizowano usługi w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działań promocyjnych Projektu, kontroli rozliczeń finansowych oraz obowiązków sprawozdawczych z Instytucją Zarządzającą. 

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Baranów

Promocja i zarządzanie projektem "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sytnetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach umowy świadczono uługi w zakresie zarządzania całością zadań Projektu, rozliczania rzeczowo-finansowego i promocji Projektu.

powrót
X